De 1e t/m 3e generatie ca 1670-1800

Huweliksakte Hendrikus Buenen en Theodora Heijmen, Lobith 9 februari 1698

Zoals eerder vermeld is dee oudst bekende voorvader is Hendrikus Buenen (generatie 1) , geboren rond 1670 in Lobith en die zich rond 1706 vestigde in Elten. Hij was vermoedelijk een kleine boer die grote moeite had om alle monden te voeden. Elten bood buiten de agrarische activiteiten weinig gelegenheid om geld te verdienen. Wellicht bracht de verkoop van hooi nog wat geld op.

Het moet ongeveer in 1730 geweest zijn toen de Jan Buenen -den oude-  en 2e generatie) arriveerde in ’s-Hertogenbosch. Jan was toen 22 jaar oud.

De tocht vanuit Elten naar Grave had hij grotendeels te voet afgelegd, was daar de Maas overgestoken en na in een boerenschuur de nacht te hebben doorgebracht vervolgde hij zijn reis richting Den Bosch. Ook vanaf Grave had hij grootste deel van de 40 kilometer-lange tocht te voet afgelegd en daar waar de gelegenheid zich voordeed had hij een stuk op een van de vele karren die in dezelfde richting gingen, meegereden. De Graafsebaan of Graafseweg was een zandweg, in feite niet meer dan een karrespoor, breed genoeg om twee karren elkaar te laten passeren. Door de lange winter en het daarop volgende natte voorjaar was de weg buitengewoon moeilijk begaanbaar. In hun pogingen de diepe modderkuilen te omzeilen hadden de voerlui de weg hier en daar flink verbreed.

Sinds de inname van de stad – 100 jaar eerder door Frederik Hendrik in 1629 – was ’s-Hertogenbosch niet meer dan een van de garnizoensteden in Staats-Brabant en hadden de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden het er voor het zeggen.

Een kandidaat-poorter die zich in Den Bosch wilde vestigen moest met voldoende overtuiging betogen dat zijn bijdrage aan de stadsgemeenschap belangrijk was voor de bloei van de stad. Werd hij toegelaten dan betaalde hij een entree-geld van ongeveer 50 gulden (in de 18e eeuw) en werd hij ingeschreven in het poorterboek. Echter een geboren poorter had meer rechten. Om een ambacht uit te mogen oefenen moest hij zich daarna ook nog inkopen bij het desbetreffende gilde.  Kennelijk was Joannes Buenen niet de enige die zijn geluk zocht in de stad. Jaarlijks verwierven zo’n 20 à 30 lieden het poorterrecht waarvan de meeste startende ondernemers waren.

Voor een stevige boerenzoon viel er in een handelsstad als Den Bosch genoeg werk te vinden.

Johannes of Jan, in zijn latere leven Jan Buenen den Ouden genaamd, trouwde op 4 januari 1733 met Anna Maria Hoevenaars, later soms Hagens, Havenaers of Hagenaers genoemd. Over Maria Hoevenaars is veel verwarring omdat ze haar naam voortdurend anders laat vermelden; meestal noemt ze zich Maria Havenaers. In de ondertrouwakte staat vermeld dat “Joannes Bunne jm, geboren van Grunningen, woont in de St.Andriesstraadt en Maria Hoevenaars jd gen alhier,wonende op de Hoffstadt”. Zij was de dochter van Franciscus Hoevenars en Catharina van Wiermont. Maria was, toen ze op 4 januari 1733 trouwde met Jan Buenen, 30 jaar. Jan daarentegen was een stuk jonger nl. 25 jaar.

Ze kregen tenminste 2 kinderen, Joannes geboren 18 april 1734 en Catharina (genoemd naar haar grootmoeder Catharina van Wiermont), geboren april 1737, gedoopt 14 april 1737. Ook het gegeven uit de ondertrouwakte dat hij in het St.Andriesstraatje aan het Hinthamereijnde woonde betekent dat hij al voor zijn huwelijk met Maria Hoevenaars daar woonde waarschijnlijk met zijn twee kinderen uit zijn vorig huwelijk.

Joannes Buene, Jan Buenen –de lintwerker-  (3e generatie) werd geboren in ‘s-Hertogenbosch, en gedoopt op 18 april 1734 in de Sint Jacobskerk te ’s-Hertogenbosch. Hij trouwde op 21 juni 1760 in ’s-Hertogenbosch met Lucia (Lissie) Snoecken geboren in 1728 in Arendonk maar in 1760 woonachtig in Tilburg.

Over de ondertrouw is de volgende aantekening gemaakt: Johannes Buene JM, oud 25 jaren, geboortig tot ’s-Hertogenbosch en aldaar wonende, zinde Altijd Roomsch geweest, geattesteert met schriftelijke consent van zijn ouders en met Adriaan Snoecken die het overige meegetuigde: met Lucia Snoecken, JD, oud 32 jaaren, geboortig tot Arendonk en zeggende alhier in het Nieuwlant omtrent dezer jaar gewoont te hebben, zijnde altijd Roomsch geweest, de ouders overleden, geattesteerd met haares swager Jan de Haas, die het overige meegetuigde, opdat 19e Juni 1760 een attestie aangegeven had dat de Huwelijks Proclamatie verandert was gedaan omdat dit paar onder Boxtel wilde trouwen.

Op 5 augustus 1752 koopt hij van Bastiaan van Heijst uit St. Oedenrode een perceel grond met daarop woningen of barakken gelegen aan de stadswal nabij de Hinthamerpoort voor 115 gulden. Op 4 februari 1754 koopt hij in de binnenstad, gelegen op een gewilde locatie op de hoek van de Ridderstraat, het huis “De Driehoek” van Simon van der Putten voor 202 gulden.

Alle door Jan Buenen gekochte huizen bestaan nog steeds, althans de locaties. Ze zijn allemaal te vinden en exact te lokaliseren in het in 1906 uitgegeven en in 1973 opnieuw uitgegeven boekje “Oude Namen en van Huizen en Straten te ’s-Hertogenbosch” door Jan Mosmans.

. Den Drijhoeck is te vinden op de hoek Ridderstraat Fonteijnstraat.

. De drie Swaentjens dateert van 1672 en is te vinden op het Hintmamereinde gerekend

vanaf de kanaalbrug het 6e huis aan de rechterkant.

. St. Jan in de Olie is aan dezelfde kant te vinden maar dan 14 huizen verderop

. Ook het St.Andriesstraatje bestaat nog steeds, eveneens aan de rechterzijde 4 huizen verder dan De Drie Swaentjes.

Dus het gaat goed met Johannes.

Hij vertrekt op 20 mei 1776 met zijn gezin naar Vught.