Franciscus 1845-1918

Frans is geboren op 12 juli 1845 In den Dungen; getuigen bij geboorte-aangifte : Joannis Goossen, landbouwer, 50 jaar en Joannes vd Schoot, landbouwer, 27 jaar.

Op 30 juni 1881 trouwde hij met Henrica Verhofstad. Hij was toen al 36 jaar oud; Henrica was 33 jaar.

tekst huwelijksakte
In het jaar 1881, den 30sten junij, zijn voor ons Hendrikus van de Westerlaken, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente den Dungen, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Franciscus Wilhelmus Buenen, oud 35 jaren, geboren in den Dungen den 12den der maand julij 1845, beroep Timmerman, wonende te den Dungen, meerderjarige zoon van de echtelieden Arnoldus Buenen, timmerman, en Cornelia Agnes van Lamoen, zonder beroep, beiden te den Dungen woonachtig en Henrica Verhofstad, oud 32 jaren geboren te den Dungen den 13 den der maand julij 1848, beroep landbouwster wonende te den Dungen, meerderjarige dochter van de echtelieden Hubertus Verhofstad, overleden en Henrica van Bummelen, landbouwster te den Dungen woonachtig, die ons verzocht hebben tot de voltrekking tot hun voorgenomen huwelijk over te gaan daartoe overleggende 1e Het bij de wet gevorderde bewijs dat de eerste der vermelde personen aan zijne verpligting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft 2e De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenoten. 3e De bewijzen, dat de bij de wet verplichte huwelijks-afkondigingen in de gemeente den Dungen zonder stuiting heb
ben plaats gehad. De aanstaande echtgenoten hebben ten onzen overstaan en in tegenwoordigheid der na te noemen geruigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat verbonden zijn, waarop wij in naam der wet hebben verklaard dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn. en hebben wij Ambtenaar van den Burgelijken Stand in naam der wet verklaard dat de personen van Franciscus Wilhelmus Buenen en Henrica Verhofstad bovengenoemd aan den echt aan elkaar verbonden zijn. Deze huwlijksvoltrkking heeft plaatsgehad in tenwoordigheid van :Willem Merkelbach, oud 46 jaren, van beroep leerlooijer, wonende te den Dungen;Adriaan Verhoeven, oud 47 jaren, van beroep particulier, wonende te den Dungen; Waltherus van Dijk, oud 46 jaren, van beroep particulier, wonende te den Dungen;Adriaan van Sterk, oud 48 jaren, van beroep particulier, wonende te den Dungen;
De getuigen hebben verklaard te zijn noch bloedverwanten noch aangetrouwden van de partijen echtgenoten, door welke zij ten deze als getuigen zijn gekozen. En hebben wij opgemaakt deze akte, na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, getekend is door ons met de partijen echtgenoten en de getuigen.

De eerste beginselen van het timmermansvak zullen hem zeker door zijn vader Arnold zijn bijgebracht maar hij volgde ongetwijfeld de vakopleiding aan de Ambachtsschool aan de Wolvenhoek in ‘s-Hertogenbosch en zeker een of meer cursussen aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten aan de Sint Jorisstraat in ‘s-Hertogenbosch.

 Frans moet een degelijk en gerespecteerd vakman zijn geweest in Den Dungen want toen op 30 juli 1875 in de gemeenteraad het besluit was genomen om een nieuw gemeentehuis te bouwen werd Frans Buenen door de commissie gevraagd om mee te werken aan het ontwerp. In 1876 bezocht de commissie Berlicum: “ten einde aldaar in bijwezen van Frans Buenen, timmerman te Den Dungen, het raadhuis en veldwachterswoning mede op te nemen, en van beide een plan en bestek te maken, in navolging van dezelve ook alhier te Den Dungen Hij (Frans Buenen) legt op 3 oktober 1876 aan de gemeente een plan en bestek met opgemaakte benodigdheden ter goedkeuring voor. Frans krijgt voor tekenen, profiel, mal enz. een bedrag van ƒ47,50 uitbetaald.

Frans Buenen zou van eenvoudige timmerman opgewaardeerd tot bouwkundige. Zijn tekenkundige kwaliteiten kan hij niet anders hebben opgedaan dan op Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten te ’s-Hertogenbosch en wel op afdeeling B4 “Bouwkundig Teekenen”. Dit was namelijk de enige opleiding in de omgeving van Den Dungen waar zulke vaardigheden werden bijgebracht.

 Frans Buenen overlijdt op 9 november 1918 in Den Dungen, hij is dan 73 jaar oud.

Henrica overlijdt op 3 november 1928, Zij verblijft dan in het Liefdesgesticht in Den Dungen. Ze is dan 80 jaar oud.